Dokumenty

Dokumenty na rok 2017
doc VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2017
xls Rozpočet príjmov na rok 2017 a výhľady na roky 2018 a 2019
xls Rozpočet výdavkov na rok 2017 a výhľady na roky 2018 a 2019
docx Zmluva o dielo
docx návrh záverečného účtu obce Píla za rok 2016
jpg Dni obce Píla 2017
Dokumenty za rok 2016
xls Rozpočet výdavkov na rok 2016 a výhľady na roky 2017 a 2018
xls Rozpočet prijmov na rok 2016 a výhľady na roky 2017 a 2018
jpg Žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa
docx Záverečný účet obce Píla za rok 2015
docx VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Píla
jpg Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Dokumenty za rok 2015
xlsx Zoznam poplatníkov, ktorí majú nedoplatky za TKO
doc VZN Dane a poplatky na rok 2016
xlsx Zoznam poplatníkov, ktorí majú nedoplatky za daň z nehnuteľnosti
doc návrh VZN o chove a držaní psov
xls Návrh rozpočtu príjmov na rok 2015 a výhľad na roky 2016-2017
xls Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2015 a výhľad na roky 2016-2017
doc Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Píla
xls Rozpočet príjmov na rok 2015 a výhľady na rok 2016 a 2017
xls Rozpočet výdavkov na rok 2015 a výhľady na rok 2016 a 2017
doc VZN o chove psov-január 2015
Dokumenty za rok 2014
doc VZN dane a poplatky na rok 2014
doc VZN o chove a držaní psov
doc VZN školský obvod
Dokumenty za rok 2013
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Oprava miestnych komunikácií po zimnej prevádzke
pdf VZN č. 2/2013 Obce Píla o miestnych daniach a poplatkoch
pdf VZN č. 3/2013 Obce Píla o nakladaní s odpadmi
doc Dodatok č. 1 k VZN č. 03/2012
doc VZN o chove a držaní psov
doc Trhový poriadok obce Píla r. 2012
doc VZN obce č.012012 o vylepovaní plagátov k voľbám
doc Smernica obce Píla
Dokumenty obce
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Programový rozpočet Píla na rok 2013
xls Návrh rozpočtu rok 2013-2015 - príjmy
xls Návrh rozpočtu rok 2013-2015 - výdaje
doc Programový rozpočet Píla na rok 2012
xls Návrh rozpočtu 2012- 2014 - prijmy
xls Návrh rozpočtu na roky 2012 - 2014 - výdaje
doc Programový rozpočet Obce Píla na rok 2010 a výhľad na roky 2011 - 2012
doc P L Á N núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie
doc Návrh kolektívnej zmluvy na rok 2008
doc Životné prostredie
doc Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
pdf Oznámenie o začatí konania vo veci určenia pásma ochrany verejného vodovodu anariadenie ústneho prejednávania
doc vzn dane a poplatky 2012
doc Zmluva o účte1
doc zmluva o účte2
Tlačivá
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc čestné vyhlásenie
doc Dohoda o spoluvlastníkoch
doc odpady
doc Splnomocnenie
doc zrušenie trvalého pobytu
doc výrub dreviny
PHSR
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc DOTAZNIK
doc SCHEMA VPLYVU PROBLEMOV
doc Štatistická odvetvová klasifikácia
pdf Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Pohrebníctvo
doc Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Píla