Novinky

VZN dane a poplatky 2016

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Píla dňa:1.12.2015 Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Píla dňa: 16.12.2015 VZN nadobudlo účinnosť dňa: 01. 01. 2016 Obecné zastupiteľstvo v Píle na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a pre územie obce Píla toto V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E č... /2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Píla I. č a s ť Ú V O D N É U S T A N O V E N I A § 1 1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len “VZN“/ upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“/ na území obce Píla. 2/ Obec Píla na svojom území ukladá tieto miestne dane: a/ daň z nehnuteľností, b/ daň za psa, c/ daň za užívanie verejného priestranstva 3/ Obec Píla na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 4/ Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností a dane za psa, je kalendárny rok. II. č a s ť Miestne dane Daň z nehnuteľností § 2 Daň z nehnuteľností zahŕňa: a/ daň z pozemkov, b/ daň zo stavieb. § 3 Daň z pozemkov l/ Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú vedení v ustanovení § 5 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „zákon o miestnych daniach“/. 2/ Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Píla v členení podľa § 6 odst. 1 až 6 zákona o miestnych daniach. 3/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za l m2 uvedenej v prílohe č. l zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. /Pre katastrálne územie Píla 0 § 6 odst.1 písm. a/0,07 €,za m2 § 6 odst.1 písm. b/0,02€/m2 . 4/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na l m2 podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 5/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za l m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pre obce do 1000 obyvateľov § 6 odst. 1 písm. c/,f/,a h/ -1,33 € /m2 , § 6 odst. 1 písm. g/ - 13,28 €/m2, . Sadzba dane 1/ Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,25 % zo základu dane. 2/ Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 3 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci zvyšuje /§ 8 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady takto: 3/ Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona o miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou. 4/ Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná: a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 1,2 % zo základu dane, b/ trvalé trávne porasty 3,0 % zo základu dane, c/ záhrady 0,6 % zo základu dane, d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 2,0 % zo základu dane, e/ zastavané plochy a nádvoria 0,6 % zo základu dane, f/ stavebné pozemky 1,2 % zo základu dane, g/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,6 % zo základu dane. 5/ V časti obce lazy tj. osady Hroncovci, Spodniakovci, Gúrovci, Furkovci, Žabica, Sujovci, Hulinovci, Šuľanovci, Bosna okrem občanov s trvalým pobytom v obci je sadzba dane z pozemkov pre druhy pozemkov nasledovná : - záhrady, zastavané plochy a nádvoria , ostatné plochy – 1,2 % zo základu dane. V tomto prípade sa nepoužijú všeobecné ročné sadzby uvedené v odseku 4 tohto ustanovenia. § 4 Daň zo stavieb 1/ Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach. 2/ Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Píla, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby, alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať. 3/ Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby. 4/ Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná: a/ stavby na bývanie .............................. 0,06 € , b/ ostatné stavby .............................. 0,20 € , c/ stavby na individuálnu rekreáciu ................ 0,20 € , d/ samostatne stojace garáže ....................... 0,20 € , e/ stavby na podnikateľskú činnosť ................. 0,83 € , f/ stavby na poľnohospodársku produkciu ............ 0,06 € , 5/ V časti obce lazy tj. osady Hroncovci, Spodniakovci, Gúrovci, Furkovci, Žabica, Sujovci, Hulinovci, Šuľanovci, Bosna okrem občanov s trvalým pobytom v obci je sadzba dane zo stavieb nasledovná : - stavby na bývanie 0,20 €, s tým , že v tomto prípade sa nepoužijú všeobecné ročné sadzby uvedené v odseku 4 tohto ustanovenia. 6/ Sadzba dane podľa odseku 4 písm. a/ a b/, resp. odseku 5 písm. a/, b/ tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,06 € , za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie. § 5 Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 1/ Podľa § 17 ods. 2 Z.z. a miestnych podmienok sa v obci Píla znižuje daň z pozemkov o 50 % u týchto pozemkov: záhrady, zastavané plochy a nádvoria nachádzajúce sa v častiach obce lazy t.j. osady: Hroncovci, Spodniakovci, Gúrovci, Valach, Furkovci, Žabica Sujovci, Hulinovci,Šuľanovci, Bosna, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 65 rokov, ak tieto slúžia na ich osobnú potrebu. 2/ Podľa miestnych podmienok sa v obci Píla od dane z pozemkov oslobodzujú pozemky uvedené v § 17 odst. 2 písm. a/ pozemky, na ktorých sú cintoríny, b/ verejne prístupné parky a priestranstvá. 3/ Podľa § 17 ods. 3 sa v obci Píla znižuje daň zo stavieb na bývanie o 50 % nachádzajúcich sa v častiach obce lazy t.j. osady Hroncovci, Spodniakovci, Gúrovci, Valachovci, Furkovci, Žabica, Sujovci, Hulinovci, Šuľanovci, Bosna, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 65 rokov. 4/ Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrúbenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. 5/ Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. 6/ Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti /ďalej len „priznanie“/ je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vrúbenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností. Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb /§ 5 ods. 4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2/, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. 7/ Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať. 8/ Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno a priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu. 9/ Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročné do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach. 10/ Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. marca bežného zdaňovacieho obdobia. Daň za psa § 6 1/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes sa špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. 2/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 3/ Základom dane je počet psov. 4/ Sadzba dane je 6,- € , za jedného psa a kalendárny rok. 5/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 6/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka /resp. držiteľa/ psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní hlavne proti besnote. 7/ Daň za psa obec po prvý krát vyrúbi platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrúbenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. 8/ Spôsoby vyberania dane: v hotovosti do pokladne obecného úradu. Daň za užívanie verejného priestranstva § 7 1/ Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Píla, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: a/ hlavné /štátne/ a všetky vedľajšie /miestne/ cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu, b/ miestny park, c/ verejné priestranstvo pred cintorínom, d/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce, t.j. otočisko Hereška, e/ trhovisko 2/ Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci Píla sú: a/ verejné priestranstvo pred cintorínom, b/ priestranstvo pred obchodom Rozličný tovar Javor. 3/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. 4/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie: a/ umiestnenie stavebného zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, c/ umiestnenie skládky, d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. 5/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba , ktorá verejné priestranstvo užíva. 6/ Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto. 7/ Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,20 € , za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň a stanovuje sa na min. 2 € za využívanú plochu. 8/ Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný osobne, alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva a tiež skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. 9/ Miestnu daň obec vyrúbi platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne: a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu, b/ pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinnosti na Obecnom úrade v Píle, c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými, alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom úrade v Píle pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom. III. č a s ť Miestny poplatok Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 9 1/ Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „poplatok“/ sa platí za komunálna odpady , drobné stavebné odpady a separované časti komunálneho odpadu, ktoré vznikajú na území obce. 2/Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je: a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha /ďalej len „nehnuteľnosť/, b/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, c/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 3/ Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a/ v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a/ tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber/. 4/ Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí: a/ vlastník nehnuteľnosti:, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí: ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie, b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec /ďalej len „platiteľ/. Platiteľ a poplatník sa môžu dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník: za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ. 5/ Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. 6/ Sadzba poplatku je 0,04 €, za osobu a kalendárny deň t.j. 15,- € , za osobu a rok, pre podnikateľa užívajúceho nehnuteľnosť na podnikanie je sadzba poplatku 50 € ročne za 1 ks llO l kuka nádoby. Erotický klub Amazonka má stanovený poplatok 200 € ročne. Pre občanov s trvalým pobytom v obci Píla, kde nie je zabezpečená možnosť kuka nádoby s TKO pravidelne vyvážať je sadzba 0,03 € za osobu a kalendárny deň t.j. 12 € za osobu a rok. Pre majiteľov nehnuteľností v katastri obce – t.j. chatárov je stanovená sadzba 12 € za jednu nehnuteľnosť. - Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad v obci je 0,020 € za 1 kg drobného stavebného odpadu 7/ Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci: a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu /ďalej len „identifikačné údaje“/ ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b/ alebo písm. c/ tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo /IČO/, b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach, c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje:, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 8/ Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 9/ Poplatok vyrúbi obec platobným výmerom. 10/ Splatnosť poplatku do 31. 5. príslušného roka. 11/ Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov: ak sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. IV. č a s ť Spoločné a záverečné ustanovenia § 10 Spoločné ustanovenia 1/ Správu mmiestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Píla prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Píla. 2/ Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane z nehnuteľností nemá hlavný kontrolór obce Píla. § 11 Záverečné ustanovenia 1/ Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 2/ Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Píla sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Píle a to dňa 11.12.2015. 3/ Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 2/2012 zo dňa 16.12.2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Píla. 4/ Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Píle. 5/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016. V Píle, dňa 1.12.2015 Ing. Milan Dobrocký starosta obce