Novinky

VZN o chove psovVšeobecne záväzné nariadenie
Obce Píla
o držaní a vodení psov
___________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Píle na svojom zasadnutí dňa 27.3.2015, v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, prijalo toto :
všeobecne záväzné nariadenie o držaní a vodení psov na území
obce Píla : č. 01/2015


Čl. 1
Účel nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla /ďalej len nariadenie/ vymedzuje povinnosti chovateľov a držiteľov psov na území obce Píla a určuje spôsob ich evidencie.

Čl. 2
Všeobecné ustanovenia

1/ Chovať a držať psa na území obce Píla môže každá právnická a fyzická osoba, ktorá má v obci sídlo, alebo trvalý pobyt a ktorá je povinná, ak psa drží nepretržite viac ako 90 dní na území obce, psa prihlásiť do evidencie psov vedenej na obecnom úrade, kde mu bude pridelené evidenčné číslo.
2/ Chovateľom a držiteľom psa môže byť osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony. Vlastniť je povolené i viac psov za predpokladu ich riadnej evidencie a platenia dane za psa. Chovatelia, ktorí majú odbornú spôsobilosť na chov, výcvik a obchodovanie so spoločenskými zvieratami a sú v evidencii orgánu ochrany zvierat musia dbať na to, aby nedošlo k ohrozeniu osôb a ich majetku.

3/ Zvláštny pes pre účely tohto nariadenia je :
- pes používaný súkromnými bezpečnostnými službami,
- pes poľovný,
- pes ovčiarsky,
- pes vodiaci,
prípadne ďalšie psy uvedené v § 2 zákona č. 282/2002 Z.z.


Čl. 3
Povinnosti chovateľov a držiteľov psov

1/ Chovateľ a držiteľ psa je povinný :
- prihlásiť psa do evidencie psov vedenej na obecnom úrade
- oznamovať obci skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
- oznamovať obci úhyn psa, alebo stratu psa,
- označiť psa evidenčným číslom prideleným na obecnom úrade,
- zabezpečiť aby nedošlo k svojvoľnému uniknutiu psa na verejné priestranstvo s vykonaním náležitých zábranných opatrení s osobitným zreteľom na psov chovných plemien, ktoré môžu spôsobiť škody na zdraví a majetku iných občanov,
2/ Obec vydá držiteľovi psa evidenčnú známku, ktorou držiteľ preukazuje totožnosť psa. Odcudzenie, stratu alebo zničenie známky sa v lehote do 14 dní oznamuje na obecnom úrade, kde je pes evidovaný. Náhradnú známku vydá obec za úhradu 2,50 €.

3/ Chovateľovi a držiteľovi psa sa zakazuje :
- nechať voľne pohybovať psa na verejných priestranstvách obce – miestne komunikácie, parčík, obecný cintorín a iné , ktoré sú viditeľne označené zákazom voľného pohybu psov.
4/ Vstup so psom je zakázaný : do verejne prístupných miestností a zariadení, ktoré majú zákaz vstupu so psom viditeľne označený.
5/ Držiteľ psa je povinný platiť miestnu daň za psa v súlade s prijatým všeobecne záväzným nariadením obce o miestnych daniach.

Čl. 4
Vodenie psa
1/ Osoba vodiaca psa je povinná bezprostredne odstrániť výkaly psa, ktorými znečistil verejné priestranstvo.

2/ Osoba vodiaca psa je povinná oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol meno a adresu držiteľa psa a obci skutočnosť, že pes bezdôvodne pohrýzol človeka.

Čl. 5
Priestupky
1/ Nesplnenie ohlasovacích povinností voči obci určených týmto všeobecne záväzným nariadením a zverením vodenia psa osobe, ktorá nie je spôsobilá zabezpečiť jeho ovládnutie je priestupkom podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a/ až c/ zákona č. 282/2002 Z.z. a páchateľovi môže obec uložiť pokutu do 165 €.

2/ Nepreukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou a nerešpektovanie zákazu voľného pohybu psa resp. zákazu vstupu so psom a znečistenie verejného priestranstva je priestupkom podľa § 7 ods. 2 písm. d/ až f/ zákona č. 282/2002 Z.z. a páchateľovi môže obec uložiť pokutu do 65 €.


Čl. 6
Záverečné ustanovenie

1/ Chovatelia a držitelia psov na území obce sú povinní vykonať opatrenia na zosúladenie súčasného stavu s podmienkami uvedenými v tomto všeobecne záväznom nariadení do 30 dní od účinnosti VZN.

2/ Prijatím tohto návrhu VZN č. 01/2015 o držaní a vodení psov na území obce Píla, sa ruší VZN o chove a držaní psov č.03/ 2013 zo dňa 24.5.2013

Čl. 7
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.4.2015

                                                                                           Ing. Milan Dobrocký
                                                                                         starosta obce

Návrh VZN bol vyložený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na pripomienkovanie obyvateľom obce dňa : 11.3.2015

Pripomienky budú vyhodnotené dňa : 26.3.2015

Schválené nariadenie bolo vyložené na úradnej tabuli dňa : 30.3.2015

Zložené dňa :15.4.2015

Účinnosť nadobudlo dňom :15.4.2015