Starosta obce

STAROSTA OBCE
Ing. Milan Dobrocký

tel./fax: 047 43 97 104
email: ingmido@post.sk
www.pila.ocu.sk


Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.
Funkcia starostu je verejná funkcia.
Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu.
Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.


STAROSTA:

1) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
2) vykonáva obecnú správu

3) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
4) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.